Zapytanie ofertowe – pełnienie funkcji PSYCHOLOGA w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO”

Projekt pt.: „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Michałowo, 21.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji PSYCHOLOGA w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W ramach usługi przewidziano:

Indywidualne i grupowe psychologiczne wsparcie uczestników projektu. Psycholog będzie brał także udział w rekrutacji i dokonanie oceny poziomu motywacji do zmian UP w projekcie. Indywidualne wsparcie – 90h (15 osób x 6h/os), grupowe wsparcie – 35h (5 spotkań po 7h)  Wsparcie, diagnoza psychologiczna, rozwój umiejętności komunikacyjnych, wyrażania własnego zadania, poprawa rozumienia własnej sytuacji, poprawa umiejętności pracy w grupie; rozwiązywanie konfliktów, omawianie aktualnych potrzeb Uczestników projektu, budowanie poczucia bezpieczeństwa, wzajemne wsparcie.

Zamawiający: 

Nazwa:              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

Adres:                ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP:                    966-14-02-591

Regon:                              050600758

Tel./fax.:            85/7131 780,  85/7131 772

e-mail:               gopsmich@michalowo.eu

www:                 http://mgops.michalowo.eu/

 

A. Warunki podstawowe :

  1. Usługa psychologiczna świadczona będzie osobiście przez Wykonawcę, z którym zawarta zostanie umowa zlecenia.
  2. Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz wszelkie niezbędne uprawnienia wynikające m. in. z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dodatkowo posiada wykształcenie wyższe w zakresie psychologii. W celu pogłębionej analizy klienta dopuszcza się możliwość wykonywania testów psychologicznych. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej.

B. Kryterium oceny :

Oferta kompletna pod względem technicznym i merytorycznym podlegać będzie ocenie i wyborowi wedle kryteriów:  

L.p. Kryterium Ranga
1. Cena 100%

 

 

C. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (osobiście, listownie, faxem, mailem) do dnia 31.10.2019 r. do godz.12.00, zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie 

16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11

Tel./fax.: 85/7131780, 85/7131 772

 http://mgops.michalowo.eu/    

 

D. Termin realizacji i płatność.

a. Termin realizacji usługi od 10.2019 r. do 09.2020 r.

b. Płatność za wykonanie zadania realizowana będzie w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę ewidencji godzin, dokumentacji z prowadzonych usług, protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz rachunku/faktury wystawionej na Zamawiającego

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

DO POBRANIA :.formularz osobowy