Zapytanie ofertowe – pełnienie funkcji ANIMATORA w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO”

Projekt pt.: „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Michałowo, 21.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji ANIMATORA w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa IX., Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W ramach usługi przewidziano:

  1. Realizację zadań z zakresu animacji i animacji środowiskowej prowadzonych z grupą minimum 18 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych pomocą społeczną i MGOPS Michałowo, w okresie do września 2020 prowadzonych na rzecz aktywizacji i integracji uczestników projektu i ich rodzin.
  2. W ramach działań animacyjnych przewiduje się organizację spotkań i zajęć animacyjnych, stosowanie metod i technik mających na celu wyzwalanie twórczych potencjałów, pobudzających i motywujących do kreatywnych działań, integrujących uczestników między sobą, a także z otaczającym światem, autokreację, pobudzających ciekawość poznawania i potrzebę włączenia się w działania społeczne, wspierających i promujących aktywność kulturalną i społeczną, integrację rodzinną poprzez organizację turniejów podwórkowych (spotkania o charakterze sportowym uczące współpracy, zasad fair-play, aktywności fizycznej, integrujące UP i ich rodziny), organizację wyjazdów integracyjnych; promowanie dobrych praktyk aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zamawiający:

Nazwa:              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

Adres:               ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP:                   966-14-02-591

Regon:               050600758

Tel./fax.:            85/7131 780,  85/7131 772

e-mail:               gopsmich@michalowo.eu

www:                http://mgops.michalowo.eu/

 

A. Warunki podstawowe :

  1. Usługa animacyjna świadczona będzie osobiście przez Wykonawcę, z którym zawarta zostanie umowa zlecenia.
  2. Wykonawca posiada doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego.

B. Kryterium oceny :

Oferta kompletna pod względem technicznym i merytorycznym podlegać będzie ocenie i wyborowi wedle kryteriów:

L.p. Kryterium Ranga
1. Cena 100%

 

 

C. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (osobiście, listownie, faxem, mailem) do dnia 31.10.2019 r. do godz.12.00, zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie 

16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11

Tel./fax.: 85/7131780, 85/7131 772

 http://mgops.michalowo.eu/    

 

D. Termin realizacji i płatność.

  1. Termin realizacji usługi od 10.2019 r. do 09.2020 r.
  2. Płatność za wykonanie zadania realizowana będzie w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę ewidencji godzin, dokumentacji z prowadzonej animacji, protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz rachunku/faktury wystawionej na Zamawiającego.

 

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

DO POBRANIA: _formularz osobowy