Pomoc lekowa

Program pomocy lekowej

Uchwalony przez Radę Miejską w Michałowie program osłonowy w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom Gminy Michałowo, ma na celu wsparcie finansowe osób w wieku geriatrycznym i przewlekle chorych w wieku produkcyjnym, niepełnosprawnych, wymagających systematycznego leczenia a znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących znaczne wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza.

Pomoc finansowa przysługuje, gdy miesięczne wydatki na zakup zleconych przez lekarza leków ( leki które nie są dostępne w sprzedaży bez recepty ) przekraczają kwotę 5% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, a dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 300% kryterium dochodowego ustalonego w myśl art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (2103zł – dla osoby samotnie zamieszkującej), bądź gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego ustalonego w myśl art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ( 1056zł– dla osoby zamieszkującej w rodzinie ). Kwota pomocy finansowej stanowi różnicę między wydatkami na zakup leków, a kwotą, która stanowi 5% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny, i powinna być sfinansowana ze środków własnych osoby lub rodziny.

Wyliczona w ten sposób pomoc finansowa nie może przekroczyć kwoty 50% kwoty, która wynika z wyliczenia różnicy między wydatkami na zakup leków, a wydatkami, które powinny być sfinansowane przez wnioskodawcę w ramach własnych dochodów. By uzyskać tę formę pomocy należy zgłosić się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie można złożyć wniosek, kserokopie wypisanych przez lekarza recept, faktury potwierdzające wykupienie leków w skali całego miesiąca oraz udokumentowanie dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( np. zaświadczenia o wynagrodzeniu, odcinki rent). Z tej pomocy finansowej nie może korzystać osoba, jeżeli został jej przyznany zasiłek celowy na pokrycie wydatków na leki na podstawie ustawy o pomocy społecznej bądź osoba, która korzysta z zastosowanej ulgi w odpłatności za usługi opiekuńcze z tytułu ponoszenia znacznych wydatków na leki.

 

Do pobrania:

Wniosek o udzielenie pomocy na zmniejszenie wydatków na leki