Program „Czyste Powietrze”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie mieszkańcom Gminy Michałowo wydaje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Białostocka 11. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać ze strony internatowej MGOPS w Michałowie natomiast, wersja papierowa jest dostępna w głównym wejściu budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

Żądanie wydanie zaświadczenia można składać:

  • za pośrednictwem platformy ePUAP – skan wniosku wraz z załączonymi dokumentami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • osobiście lub do skrzynki podawczej która się mieści w wejściu głównym budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów:
85 713 17 82, lub poprzez wysłanie e-maila
na adres gopsmich@michalowo.eu

Do pobrania

Druk żądania wydania zaświadczenia