Więcej o: Nabór LGD 6/2021 w ramach przedsięwzięcia – I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych

Nabór LGD 6/2021 w ramach przedsięwzięcia – I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach przedsięwzięcia
I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie działań skierowanych do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (Działanie 9.1, typ projektu nr 10 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020).

Przewiduje się wsparcie projektów w zakresie wsparcia rodzin z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, na rzecz wzmocnienia ich roli i funkcji. Projekty służyć będą rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Przewiduje się wsparcie działań przewidzianych w projektach dotyczących konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, rodzinnego (w tym specjalistycznego), pedagogicznego, psychologicznego, terapii dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacje, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, organizacja grup wsparcia lub grup samopomocowych. Ponadto projekty dotyczyć będą również wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m.in. ognisk wychowawczych i kół zainteresowań, świetlic środowiskowych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych organizujących zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.

Termin naboru wniosków: od 22 kwietnia 2021r. od godz. 8.00 do 6 maja 2021r. do godz. 15.00 (wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 6 maja 2021r. do godz. 16.00).

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi
637 644,33 PLN.

UWAGA! Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

NABÓR nr 6/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 10, RPOWP 2014-2020.

Więcej o: Nabór LGD 5/2021 w ramach przedsięwzięcia – I.1.1 Programy aktywności lokalnej

Nabór LGD 5/2021 w ramach przedsięwzięcia – I.1.1 Programy aktywności lokalnej

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach przedsięwzięcia
I.1.1 Programy aktywności lokalnej

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków
w zakresie Programów aktywności lokalnej (typ projektu nr 6 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020).

Jest to wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji
(w tym o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym). Program aktywności lokalnej to partnerstwo lokalne zainicjowane przez organizację pozarządową, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego
w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej.

 

Termin naboru wniosków: od 22 kwietnia 2021r. od godz. 8.00 do 6 maja 2021r. do godz. 15.00 (wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 6 maja 2021r. do godz. 16.00).

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi
403.177,53 PLN.

UWAGA! Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org.

NABÓR nr 5/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Programy aktywności lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,
Typ projektu nr 6 RPOWP 2014-2020.

Więcej o: Od 20 marca w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa

Od 20 marca w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa

Sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się. Brytyjska mutacja koronawirusa powoduje, że liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie. Dlatego, w trosce o zdrowie i życie obywateli, podjęto decyzję o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce. Dodatkowo rekomendowana jest pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zasady wprowadzone zostaną od soboty, 20 marca. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych. Rozszerzone obostrzenia na całą Polskę

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;

teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);

kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;

stoki narciarskie;

kluby fitness i siłownie;

obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecono także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Więcej o: Ogłoszenie nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)”

Ogłoszenie nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)”

 

 

Michałowo, 24.02.2021 r.

 

Ogłoszenie

nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY

 

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU  „Wsparcie rodzin
poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)”

 

Burmistrz Michałowa ogłasza nabór na  kandydata na stanowisko Opiekun osoby Niesamodzielnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11.

 

Wymiar: 1/2 etatu

Okres: 10 miesięcy

 

I. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub

2) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 3) posiada 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą

 

Dodatkowo:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

2)  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
 2. oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata: – imię (imiona) i nazwisko, – datę i miejsce urodzenia, – obywatelstwo, – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji). 
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji opisanych w pkt I

 

III. Do zadań wychowawcy należeć będzie:

 1. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 2. koordynowanie pracy osób prowadzących zajęcia dodatkowe w świetlicy

 

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11 w terminie do dnia 19 marca 2021 roku do godziny 15:15.

Za przesłanie oferty w ww. terminie uważa się wpływ oferty do Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.

 O wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

 

V.  Do niniejszego ogłoszenia załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na ww stanowisko.

 

VI. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

 

 

Marek Nazarko

Burmistrz Michałowa

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Więcej o: Ogłoszenie nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”

Ogłoszenie nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”

 

Michałowo, 24.02.2021 r.

 

Ogłoszenie

nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY

 

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU

„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”

 

Burmistrz Michałowa ogłasza nabór na kandydata na stanowisko Wychowawca w świetlicy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11.

 

Wymiar: 1/2 etatu

Okres: 10 miesięcy

 

I. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż̇ pracy z dziećmi lub rodziną,
lub
2) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

3) posiada 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą

 

Dodatkowo:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
 2. oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata: – imię (imiona) i nazwisko, – datę i miejsce urodzenia, – obywatelstwo, – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji opisanych w pkt I

 

III. Do zadań wychowawcy należeć będzie:

 1. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 2. koordynowanie pracy osób prowadzących zajęcia dodatkowe w świetlicy

 

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”  w Miejsko  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
w terminie do dnia 26 marca 2021 roku do godziny 15:15.

Za przesłanie oferty w ww. terminie uważa się wpływ oferty do Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.

O wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

 

V.  Do niniejszego ogłoszenia załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na ww. stanowisko.

 

VI. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

Marek Nazarko

Burmistrz Michałowa

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Więcej o: Ogłoszenie nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”

Ogłoszenie nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”

 

Michałowo, 09.02.2021 r.

 

Ogłoszenie

nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY

 

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU

„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”

 

Burmistrz Michałowa ogłasza nabór na kandydata na stanowisko Wychowawca w świetlicy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11.

 

Wymiar: 1/2 etatu

Okres: 10 miesięcy

 

I. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż̇ pracy z dziećmi lub rodziną,
lub
2) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

3) posiada 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą

 

Dodatkowo:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
 2. oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata: – imię (imiona) i nazwisko, – datę i miejsce urodzenia, – obywatelstwo, – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji opisanych w pkt I

 

III. Do zadań wychowawcy należeć będzie:

 1. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 2. koordynowanie pracy osób prowadzących zajęcia dodatkowe w świetlicy

 

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”  w Miejsko  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
w terminie do dnia 24 lutego 2021 roku do godziny 15:15.

Za przesłanie oferty w ww. terminie uważa się wpływ oferty do Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.

 

O wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

 

V.  Do niniejszego ogłoszenia załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na ww. stanowisko.

 

VI. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

Marek Nazarko

Burmistrz Michałowa

 

 

Więcej o: Ogłoszenie nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)”

Ogłoszenie nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)”

 

 

Michałowo, 09.02.2021 r.

 

Ogłoszenie

nabór na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY

 

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU  „Wsparcie rodzin
poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)”

 

Burmistrz Michałowa ogłasza nabór na  kandydata na stanowisko Opiekun osoby Niesamodzielnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11.

 

Wymiar: 1/2 etatu

Okres: 10 miesięcy

 

I. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub

2) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 3) posiada 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą

 

Dodatkowo:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

2)  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
 2. oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata: – imię (imiona) i nazwisko, – datę i miejsce urodzenia, – obywatelstwo, – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji). 
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji opisanych w pkt I

 

III. Do zadań wychowawcy należeć będzie:

 1. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 2. koordynowanie pracy osób prowadzących zajęcia dodatkowe w świetlicy

 

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11 w terminie do dnia 09 lutego 2021 roku do godziny 15:15.

Za przesłanie oferty w ww. terminie uważa się wpływ oferty do Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.

 O wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

 

V.  Do niniejszego ogłoszenia załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na ww stanowisko.

 

VI. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

 

 

Marek Nazarko

Burmistrz Michałowa

 

 

Więcej o: Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)

Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)

Gmina Michałowo w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Michałowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)”

 

Celem projektu jest wsparcie rodzin, w tym dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi poprzez utworzenie świetlic środowiskowych, realizację dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe, zapewnienie bieżącej opieki dla 44 os. (23k,21m) oraz objęcie wsparciem 25 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze w terminie do 30.04.2022 r.

Usługi świadczone będą w świetlicach w Bondarach, Juszkowym Grodzie, Jałówce, Szymkach.

Dofinansowanie projektu z UE: 427 919,20 PLN

Przewidywana jest rekrutacja na 44 miejsca utworzone w ramach projektu:
– 13 miejsc w Świetlicy w Bondarach,
– 15 miejsc w Świetlicy w Juszkowym Grodzie,
– 10 miejsc w Świetlicy w Jałówce,
– 6 miejsc w Świetlicy w Szymkach
oraz rekrutacja 25 rodziców.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Formularze rekrutacyjne do świetlic w Bondarach, Jałówce i Szymkach można składać w terminie od 10.02.2021 r. do 24.02.2021 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11.
Rekrutacja do świetlicy w Juszkowym Grodzie zaplanowana jest na czerwiec 2021r.