Projekty Fundacji Aktywizacja w Białymstoku

Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału  w realizowanych projektach NOWY START oraz MAMA już nie jest SAMA. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji w Białymstoku przy ulicy Legionowej 28 lok. 601, pod numerem telefonu 85 679 26 65 bądź na stronie internetowej  http://www.aktywizacja.org.pl/bialystok/projekty

Karta zgloszeniowa MAMA_logĂłwki

KARTA_ZGŁOSZENIOWA_NOWY_START-2

plakat nowy start-1

ulotka mama 2-1

ulotka mama 2-1-1-1

ulotka nowy start-1

 

Orzecznictwo o niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, ul. Waryńskiego 32A jest organem właściwym miejscowo w sprawie ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności na wniosek mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu monieckiego.

W celu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
– wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności;
– oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (lekarz rodzinny lub specjalista) – ważne 30 dni od daty wystawienia;
– dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG itp., historię choroby z miejsc leczenia). Dokumentację tę przedkłada się wyłącznie w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub kopie z oryginałami do wglądu celem potwierdzenia takiej zgodności;
– kopie posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności;
– inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np. kserokopia orzeczenia wydanego przez inny organ np. ZUS, KIZ);
– dokument potwierdzający fakt dokonania zgłoszenia zameldowania na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, np. zaświadczenie o zameldowaniu (dotyczy cudzoziemców);
– oświadczenie o miejscu pobytu stałego – w przypadku dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.;
– przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość
– w przypadku, gdy osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu Składu Orzekającego z powodu długotrwałej i nie rokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej odbycie podróży, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia.

Dokumenty niezbędne do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności można uzyskać także w siedzibie MGOPS w Michałowie.

Pliki do pobrania:

wniosek_i_zaswiadczenie_lekarskie_DOROSLI_2017_PDF

wniosek_i_zaswiadczenie_lekarskie_DZIECI_PDF

zalacznik_oswiadczenie_o_miejscu_stalego_pobytu_PDF

Zaswiadczenie_o_niemoznosci_przybycia

Pomoc psychologiczna w MGOPS w Michałowie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie informuje, iż w siedzibie Ośrodka można skorzystać z pomocy psychologa. Wszelkich informacji dot. spotkań można uzyskać  pod numerami telefonów 85 7131780, 85 7131782, 85 7131772 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Społęcznej w Białymstoku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku prowadzi pomoc specjalistyczną dla mieszkańców powiatu białostockiego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Pomoc specjalistyczna:
– psychologa (w każdy wtorek i środę w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz czwartek w godzinach od 7:30 – 15:30)
– porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w innych sytuacjach kryzysowych (w każdy wtorek i środę w godzinach 16:00 do 18:00)

Wizyty umawiane są telefonicznie:
85 732 27 32
85 732 27 33
85 732 24 46

Ponadto osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą wziąć udział w Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Program trwa 60 godzin i jest organizowany w siedzibie Centrum pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby uczestników.
Podopieczni, którzy są zainteresowani dobrowolnym udziałem w Programie, bądź są do tego zobowiązani przez Sąd, winni być kierowani na spotkania konsultacyjne z pracownikiem Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz dodatkowo w środky i czwartki od 16:00 do 18:00.
Informacje na temat udziału w Programie udzielane są telefonicznie pod nr tel. 85 732 27 32 lub w siedzibie Centrum w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1, pokój nr 2.

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES. Rozpoczynamy nabór wniosków, który potrwa do 5 kwietnia br.
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej rodzin, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Naszym celem jest trwała poprawa sytuacji życiowej zwłaszcza tych rodzin, które dostrzegają własne możliwości radzenia sobie z trudnościami.

Respirator, ssak, koncentrator tlenu podtrzymują funkcje życiowe dziecka w ciężkim stanie klinicznym. Do tego leki, pieluchomajtki, rehabilitacja… koszty opieki są ogromne. Mieszkanie przypomina salę szpitalną ze specjalistycznym sprzętem. Jedno z rodziców rezygnuje z pracy, by pełnić niemalże nieustanny dwudziestoczterogodzinny dyżur przy łóżku. Dziecko najczęściej nie chodzi, samodzielnie nie połyka, nie mówi… często samodzielnie nie oddycha. Nie potrafi odkaszlnąć, dlatego trzeba być blisko, stale w gotowości, by odessać wydzielinę z górnych dróg oddechowych. Śmierć może przyjść w każdej chwili, tak szybko jak przychodzi infekcja, dlatego opiekunowie muszą dbać o sterylne warunki w domu. Mama i tata żyją w lęku o życie dziecka a gdy dochody rodziny nie są odpowiednio wysokie, również w lęku o zabezpiecznie podstawowych potrzeb rodziny.

Taka jest codzienność wielu rodzin, opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Dla nich jest Program Pomocy Dzieciom. Chcemy dotrzeć zwłaszcza do tych rodzin, których wołanie o pomoc nie przebija się do mediów i gazet. Do rodzin, które w nierzadko skrajnie trudnych warunkach z wielkim oddaniem opiekują się ciężko chorymi dziećmi. Jednak nie posiadają już sił i zasobów umożliwiających pozyskiwanie koniecznych funduszy na zapewnienie dziecku i rodzinie odpowiednich warunków życiowych.

Szczegółowe informacje o Programie Pomocy Dzieciom oraz zasadach rekrutacji, ubiegania się o pomoc, znajdują się na stronie: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom

 

W związku z bardzo niskimi temperaturami na terenie kraju, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi poprzez wychłodzenie organizmu, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców zwracamy się do wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi na sąsiadów, osoby bezdomne, starsze, samotne.

W razie zauważenia niepokojących sygnałów należy każdorazowo zawiadamiać Policję lub tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przypominamy o systematycznym ogrzewaniu pomieszczeń, stosownym ubieraniu się. i ograniczaniu wyjść na zewnątrz. Osoby samotne, z ograniczoną możliwością do funkcjonowania w środowisku zapraszamy do objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych.

 

Radosnych i pełnych spokoju
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym Nowym Roku 2018
życzy
Kierownik
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie
z pracownikami

Boże Narodzenie 2017