Aktualności

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Czytaj więcej o: Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 20) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Michałowie udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowie

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

osobiście:

w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

pocztą  elektroniczną  na  adres:

e-mail:  gopsmich@michalowo.eu

lub  za  pośrednictwem skrzynki e-Doręczenia na adres do doręczeń:

AE:PL-10511-84987-TURAW-28

 

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie przysługuje prawo do skorzystania z usług:

tłumacza PJM (polski język migowy)

tłumacza SJM (system językowo-migowy)

tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

 

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrzynki e-Doręczenia, złożyć w Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo lub przesłać listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia).

 

W przypadku braku możliwości realizacji usługi, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji usługi lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

 

Wniosek powinien obejmować następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. adres zamieszkania,
 3. sposób kontaktu z osobą uprawnioną (adres e-mail lub numer telefonu),
 4. wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN),
 5. wskazanie sugerowanego terminu spotkania,
 6. informację na temat rodzaju zgłaszanej sprawy.

W kontakcie z MGOPS osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44).

Rejestr Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych województwa podlaskiego dostępny jest na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Życzenia świąteczne

Czytaj więcej o: Życzenia świąteczne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół.

życzą

Kierownik i Pracownicy MGOPS w Michałowie

Ankieta dla dorosłych mieszkańców gminy Michałowo

Czytaj więcej o: Ankieta dla dorosłych mieszkańców gminy Michałowo

Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa na zlecenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z badaniami dla Gminy Michałowo na lata 2024-2034 i zaplanowania działań profilaktycznych. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Link do ankiety: https://mieszkancy-michalowo.webankieta.pl/

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023

Czytaj więcej o: Pomoc żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023

Uwaga! Ważna informacja!

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do pobierania i składania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023.

Druki skierowań są dostępne w siedzibie Ośrodka – ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo lub na stronie internetowej jednostki.

 

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

 

Informacji w sprawie udzielają pracownicy socjalni pod nr tel. 85 713 17 80 w godzinach pracy jednostki 7:15-15:15.

 

do pobrania:

skierowanie FEAD 2021-2027

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna

Nas terenie powiatu białostockiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 945).

Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu białostockiego pod linkiem:

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bialostocki/nieodplatna-pomoc-prawna

 

Nie bądź obojętny – pomoc osobom, które w okresie zimowym potrzebują wsparcia

Czytaj więcej o: Nie bądź obojętny – pomoc osobom, które w okresie zimowym potrzebują wsparcia

Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób w podeszłym wieku, bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i chorych.

To wyjątkowo trudny czas dla osób nadużywających alkoholu, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Osoby te niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb, mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków.

Nie bądź obojętny – widzisz osobę narażoną na wychłodzenie organizmu zadzwoń:

 • 112- Numer Alarmowy
 • 997- Policja
 • 998- Straż Pożarna
 • 999- Pogotowie Ratunkowe
 • 800 444 989 – bezpłatna infolinia wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego

 

Wszelkich informacji o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia udzielają pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie tel. 85 713 17 80 w godzinach 7.15-15.15

Dodatek osłonowy

Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Michałowie  informuje, że ponownie będzie realizował zadanie z zakresu wypłaty dodatku osłonowego mieszkańcom Gminy Michałowo.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będzie można złożyć:

– osobiście w siedzibie Ośrodka przy ulicy Białostockiej 11 pokój nr 12 w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 7.15-15.15

– za pośrednictwem operatora pocztowego

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platforma ePUAP).

Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów: 85 713 17 82, lub poprzez wysłanie na adres e-mail gopsmich@michalowo.eu


Komu przysługuje dodatek osłonowy?

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące)
 • w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje

 

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

 

Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2023 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.

 

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Za jaki okres przysługuje dodatek osłonowy i kiedy jest wypłacany?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w MGOPS w Michałowie, pokój nr 12. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uwaga – druk wniosku o dodatek osłonowy zostanie dodany niezwłocznie po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw.


DO POBRANIA

 

 

Życzenia świąteczne

Czytaj więcej o: Życzenia świąteczne

Niech ten świąteczny czas napełni serca spokojem i radością, a w domu niech zagości szczęście i dostatek. Zdrowych, cudownych i pachnących choinką Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2024 Roku

życzą Kierownik i Pracownicy MGOPS w Michałowie