Aktualności

Wyniki naboru – animator

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Animator

współpracujący w projekcie pn. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrane:
Pani Małgorzata Bielenia – rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.
Pani Barbara Sadowska – rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.

Uzasadnienie
Panie posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności do objęcia w/w stanowisk. Cena za realizację opisanych w zgłoszeniu zadań mieści się w budżecie projektu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Michałowo, 2018-12-14

Anna Funkowska
Kierownik MGOPS

Wyniki naboru – psycholog

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Psycholog

współpracujący w projekcie pn. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Mincer – rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.

Uzasadnienie
Pani Iwona Mincer posiada odpowiednie kwalifikacje, posiada wiedzę i umiejętności do objęcia w/w stanowiska. Cena za realizację opisanych w zgłoszeniu zadań mieści się w budżecie projektu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Michałowo, 2018-12-14

Anna Funkowska
Kierownik MGOPS

Unieważnienie naboru

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE STANOWISKO
W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

Pracownik socjalny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie unieważnia nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, ogłoszony w dniu 15 listopada 2018 r. na stronie internetowej MGOPS w Michałowie i na tablicy informacyjnej, z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja

Informujemy, iż Kierownik MGOPS w Michałowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe:
Piotr Czubaty
iodo@michalowo.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE – ANIMATOR, PSYCHOLOG.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji ANIMATORA  oraz PSYCHOLOGA w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa IX., Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do udziału w projekcie „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” .
Projekt pt. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” skierowany jest do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących na terenie gminy Michałowo.
W ramach projektu zapewniamy m.in.:
• wypłatę pomocy celowej;
• wyjazdowy trening wydolności rodzinnej z elementami integracyjno-kulturalnymi;
• warsztat samoobrony;
• warsztaty budowania w zakresie samooceny i zmiany wizerunku;
• integracja grupowa poprzez aktywność fizyczną (basen);
• wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe);
• wsparcie prawne i obywatelskie;
• mentoring;
• animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2020 r. ( II tury)
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Załączniki:

 

Zaproszenie na seminarium

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w imieniu Pani Jadwigi Zabielskiej – Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku zaprasza do udziału w seminarium oraz briefingu prasowym Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 – Podprogram 2018.
Spotkanie odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. w Białymstoku w Hotelu Silver, ul. Kopernika 97, 15-396 Białystok, w godzinach: 9:00-9:30 briefing, 9:30-13:30 seminarium. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: business@sunmore.pl

ZAPROSZENIE POPŻ briefing – Białystok

ZAPROSZENIE POPŻ seminarium – Białystok

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

Data ogłoszenia: 15.11.2018 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2019

Termin składania dokumentów: 14.12.2018 r.

Więcej „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO”

Więcej o: Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start”

Wyprawka dla uczniów w ramach programu „Dobry Start”

Świadczenie w ramach nowego programu „Dobry Start” przysługiwać będzie po raz pierwszy już na rok szkolny 2018/2019. W ramach tego programu rodzic każdego ucznia do ukończenia 20 roku życia (do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) otrzyma raz w roku świadczenie w wysokości 300 zł na wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Świadczenie to przysługiwać będzie niezależnie od posiadanego dochodu rodziny.

Świadczenie w ramach programu „Dobry Start” nie będzie przysługiwało rodzicom dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym będących w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Rodzic dziecka, będący mieszkańcem Gminy Michałowo, który chce otrzymać świadczenie w ramach programu „Dobry Start”, musi złożyć wniosek w terminie:

od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną  

LUB

od 1 sierpnia 2018 r.
w formie tradycyjnej
(papierowej) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Michałowie

jednakże nie później niż do  30 listopada 2018 r.

Złożenie wniosku do 31 sierpnia 2018 r. gwarantuje otrzymanie świadczenia do 30 września 2018 r.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Więcej informacji:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1061/1

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2018/514