Aktualności

Projekty Fundacji Aktywizacja w Białymstoku

Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału  w realizowanych projektach NOWY START oraz MAMA już nie jest SAMA. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji w Białymstoku przy ulicy Legionowej 28 lok. 601, pod numerem telefonu 85 679 26 65 bądź na stronie internetowej  http://www.aktywizacja.org.pl/bialystok/projekty

Karta zgloszeniowa MAMA_logĂłwki

KARTA_ZGŁOSZENIOWA_NOWY_START-2

plakat nowy start-1

ulotka mama 2-1

ulotka mama 2-1-1-1

ulotka nowy start-1

 

Orzecznictwo o niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, ul. Waryńskiego 32A jest organem właściwym miejscowo w sprawie ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności na wniosek mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu monieckiego.

W celu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
– wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności;
– oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (lekarz rodzinny lub specjalista) – ważne 30 dni od daty wystawienia;
– dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG itp., historię choroby z miejsc leczenia). Dokumentację tę przedkłada się wyłącznie w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub kopie z oryginałami do wglądu celem potwierdzenia takiej zgodności;
– kopie posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności;
– inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np. kserokopia orzeczenia wydanego przez inny organ np. ZUS, KIZ);
– dokument potwierdzający fakt dokonania zgłoszenia zameldowania na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, np. zaświadczenie o zameldowaniu (dotyczy cudzoziemców);
– oświadczenie o miejscu pobytu stałego – w przypadku dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.;
– przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość
– w przypadku, gdy osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu Składu Orzekającego z powodu długotrwałej i nie rokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej odbycie podróży, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia.

Dokumenty niezbędne do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności można uzyskać także w siedzibie MGOPS w Michałowie.

Pliki do pobrania:

wniosek_i_zaswiadczenie_lekarskie_DOROSLI_2017_PDF

wniosek_i_zaswiadczenie_lekarskie_DZIECI_PDF

zalacznik_oswiadczenie_o_miejscu_stalego_pobytu_PDF

Zaswiadczenie_o_niemoznosci_przybycia

Pomoc psychologiczna w MGOPS w Michałowie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie informuje, iż w siedzibie Ośrodka można skorzystać z pomocy psychologa. Wszelkich informacji dot. spotkań można uzyskać  pod numerami telefonów 85 7131780, 85 7131782, 85 7131772 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Społęcznej w Białymstoku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku prowadzi pomoc specjalistyczną dla mieszkańców powiatu białostockiego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Pomoc specjalistyczna:
– psychologa (w każdy wtorek i środę w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz czwartek w godzinach od 7:30 – 15:30)
– porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w innych sytuacjach kryzysowych (w każdy wtorek i środę w godzinach 16:00 do 18:00)

Wizyty umawiane są telefonicznie:
85 732 27 32
85 732 27 33
85 732 24 46

Ponadto osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą wziąć udział w Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Program trwa 60 godzin i jest organizowany w siedzibie Centrum pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby uczestników.
Podopieczni, którzy są zainteresowani dobrowolnym udziałem w Programie, bądź są do tego zobowiązani przez Sąd, winni być kierowani na spotkania konsultacyjne z pracownikiem Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz dodatkowo w środky i czwartki od 16:00 do 18:00.
Informacje na temat udziału w Programie udzielane są telefonicznie pod nr tel. 85 732 27 32 lub w siedzibie Centrum w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1, pokój nr 2.

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES. Rozpoczynamy nabór wniosków, który potrwa do 5 kwietnia br.
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej rodzin, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Naszym celem jest trwała poprawa sytuacji życiowej zwłaszcza tych rodzin, które dostrzegają własne możliwości radzenia sobie z trudnościami.

Respirator, ssak, koncentrator tlenu podtrzymują funkcje życiowe dziecka w ciężkim stanie klinicznym. Do tego leki, pieluchomajtki, rehabilitacja… koszty opieki są ogromne. Mieszkanie przypomina salę szpitalną ze specjalistycznym sprzętem. Jedno z rodziców rezygnuje z pracy, by pełnić niemalże nieustanny dwudziestoczterogodzinny dyżur przy łóżku. Dziecko najczęściej nie chodzi, samodzielnie nie połyka, nie mówi… często samodzielnie nie oddycha. Nie potrafi odkaszlnąć, dlatego trzeba być blisko, stale w gotowości, by odessać wydzielinę z górnych dróg oddechowych. Śmierć może przyjść w każdej chwili, tak szybko jak przychodzi infekcja, dlatego opiekunowie muszą dbać o sterylne warunki w domu. Mama i tata żyją w lęku o życie dziecka a gdy dochody rodziny nie są odpowiednio wysokie, również w lęku o zabezpiecznie podstawowych potrzeb rodziny.

Taka jest codzienność wielu rodzin, opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Dla nich jest Program Pomocy Dzieciom. Chcemy dotrzeć zwłaszcza do tych rodzin, których wołanie o pomoc nie przebija się do mediów i gazet. Do rodzin, które w nierzadko skrajnie trudnych warunkach z wielkim oddaniem opiekują się ciężko chorymi dziećmi. Jednak nie posiadają już sił i zasobów umożliwiających pozyskiwanie koniecznych funduszy na zapewnienie dziecku i rodzinie odpowiednich warunków życiowych.

Szczegółowe informacje o Programie Pomocy Dzieciom oraz zasadach rekrutacji, ubiegania się o pomoc, znajdują się na stronie: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom

Zaszczep się wiedzą – akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych

„Zaszczep się wiedzą” to akcja informacyjna Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat szczepień ochronnych, która ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszą formę zapobiegania chorobom zakaźnym.

Wszelkie informacje i odpowiedzi na nurtujące pytania znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://zaszczepsiewiedza.pl/aktualnosci/

 

W związku z bardzo niskimi temperaturami na terenie kraju, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi poprzez wychłodzenie organizmu, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców zwracamy się do wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi na sąsiadów, osoby bezdomne, starsze, samotne.

W razie zauważenia niepokojących sygnałów należy każdorazowo zawiadamiać Policję lub tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przypominamy o systematycznym ogrzewaniu pomieszczeń, stosownym ubieraniu się. i ograniczaniu wyjść na zewnątrz. Osoby samotne, z ograniczoną możliwością do funkcjonowania w środowisku zapraszamy do objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych.

 

Radosnych i pełnych spokoju
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym Nowym Roku 2018
życzy
Kierownik
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie
z pracownikami

Boże Narodzenie 2017