Przemoc w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 z pózn. zm.) na sesji Rady Gminy w dniu 03 lutego 2011 roku pojęto uchwałę określającą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Po wejściu w życie niniejszej uchwały Burmistrz Michałowa powołał Lokalny Zespół Interdyscyplinarny w Michałowie składający się z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie naszej gminy. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Może on tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych sprawach. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Bliższych informacji o pracy zespołu udzielają pracownicy socjalni.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowie

  1. Anna Funkowska – Kierownik MGOPS w Michałowie
  2. Krzysztof Korzeniecki – Dzielnicowy Komisariatu Policji w Zabłudowie
  3. Jolanta Gryko – NZOZ w Michałowie
  4. Dorota Ostaszewska – Szkoła Podstawowa w Michałowie
  5. Anna Rasiuk – Gimnazjum w Michałowie
  6. Leszek Gryc – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym „Lepsze Jutro” w Michałowie
  7. Alina Kalinowska – MGOPS w Michałowie