Aktualności

Więcej o: Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)

Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)

Gmina Michałowo w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Michałowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”

 

Celem projektu jest wsparcie rodzin, w tym dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi poprzez utworzenie świetlic środowiskowych, realizację dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe, zapewnienie bieżącej opieki dla 53 os. (27k, 26m) oraz objęcie wsparciem 30 rodziców (20k, 10m) przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w terminie do 31.12.2021 r.

Usługi świadczone będą w świetlicach w Hieronimowie, Sokolu i Nowej Woli.

Usługi świadczone będą w świetlicach w Hieronimowie, Sokolu i Nowej Woli.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 398 180,40 PLN

Przewidywana jest rekrutacja na 53 miejsca utworzone w ramach projektu:
– 30 miejsc w Świetlicy w Hieronimowie,
– 8 miejsc w Świetlicy w Sokolu,
– 15 miejsc w Świetlicy w Nowej Woli,
oraz rekrutacja 30 rodziców.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Formularze rekrutacyjne można składać w terminie od 09.02.2021 r. do 24.02.2021 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11.

 

 

Zapytanie ofertowe – pełnienie funkcji ANIMATORA w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO”

Projekt pt.: „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Michałowo, 21.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji ANIMATORA w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa IX., Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W ramach usługi przewidziano:

 1. Realizację zadań z zakresu animacji i animacji środowiskowej prowadzonych z grupą minimum 18 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych pomocą społeczną i MGOPS Michałowo, w okresie do września 2020 prowadzonych na rzecz aktywizacji i integracji uczestników projektu i ich rodzin.
 2. W ramach działań animacyjnych przewiduje się organizację spotkań i zajęć animacyjnych, stosowanie metod i technik mających na celu wyzwalanie twórczych potencjałów, pobudzających i motywujących do kreatywnych działań, integrujących uczestników między sobą, a także z otaczającym światem, autokreację, pobudzających ciekawość poznawania i potrzebę włączenia się w działania społeczne, wspierających i promujących aktywność kulturalną i społeczną, integrację rodzinną poprzez organizację turniejów podwórkowych (spotkania o charakterze sportowym uczące współpracy, zasad fair-play, aktywności fizycznej, integrujące UP i ich rodziny), organizację wyjazdów integracyjnych; promowanie dobrych praktyk aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zamawiający:

Nazwa:              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

Adres:               ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP:                   966-14-02-591

Regon:               050600758

Tel./fax.:            85/7131 780,  85/7131 772

e-mail:               gopsmich@michalowo.eu

www:                http://mgops.michalowo.eu/

 

A. Warunki podstawowe :

 1. Usługa animacyjna świadczona będzie osobiście przez Wykonawcę, z którym zawarta zostanie umowa zlecenia.
 2. Wykonawca posiada doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego.

B. Kryterium oceny :

Oferta kompletna pod względem technicznym i merytorycznym podlegać będzie ocenie i wyborowi wedle kryteriów:

L.p. Kryterium Ranga
1. Cena 100%

 

 

C. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (osobiście, listownie, faxem, mailem) do dnia 31.10.2019 r. do godz.12.00, zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie 

16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11

Tel./fax.: 85/7131780, 85/7131 772

 http://mgops.michalowo.eu/    

 

D. Termin realizacji i płatność.

 1. Termin realizacji usługi od 10.2019 r. do 09.2020 r.
 2. Płatność za wykonanie zadania realizowana będzie w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę ewidencji godzin, dokumentacji z prowadzonej animacji, protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz rachunku/faktury wystawionej na Zamawiającego.

 

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

DO POBRANIA: _formularz osobowy

Zapytanie ofertowe – pełnienie funkcji PSYCHOLOGA w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO”

Projekt pt.: „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Michałowo, 21.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji PSYCHOLOGA w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W ramach usługi przewidziano:

Indywidualne i grupowe psychologiczne wsparcie uczestników projektu. Psycholog będzie brał także udział w rekrutacji i dokonanie oceny poziomu motywacji do zmian UP w projekcie. Indywidualne wsparcie – 90h (15 osób x 6h/os), grupowe wsparcie – 35h (5 spotkań po 7h)  Wsparcie, diagnoza psychologiczna, rozwój umiejętności komunikacyjnych, wyrażania własnego zadania, poprawa rozumienia własnej sytuacji, poprawa umiejętności pracy w grupie; rozwiązywanie konfliktów, omawianie aktualnych potrzeb Uczestników projektu, budowanie poczucia bezpieczeństwa, wzajemne wsparcie.

Zamawiający: 

Nazwa:              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

Adres:                ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP:                    966-14-02-591

Regon:                              050600758

Tel./fax.:            85/7131 780,  85/7131 772

e-mail:               gopsmich@michalowo.eu

www:                 http://mgops.michalowo.eu/

 

A. Warunki podstawowe :

 1. Usługa psychologiczna świadczona będzie osobiście przez Wykonawcę, z którym zawarta zostanie umowa zlecenia.
 2. Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz wszelkie niezbędne uprawnienia wynikające m. in. z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dodatkowo posiada wykształcenie wyższe w zakresie psychologii. W celu pogłębionej analizy klienta dopuszcza się możliwość wykonywania testów psychologicznych. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej.

B. Kryterium oceny :

Oferta kompletna pod względem technicznym i merytorycznym podlegać będzie ocenie i wyborowi wedle kryteriów:  

L.p. Kryterium Ranga
1. Cena 100%

 

 

C. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (osobiście, listownie, faxem, mailem) do dnia 31.10.2019 r. do godz.12.00, zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie 

16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11

Tel./fax.: 85/7131780, 85/7131 772

 http://mgops.michalowo.eu/    

 

D. Termin realizacji i płatność.

a. Termin realizacji usługi od 10.2019 r. do 09.2020 r.

b. Płatność za wykonanie zadania realizowana będzie w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę ewidencji godzin, dokumentacji z prowadzonych usług, protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz rachunku/faktury wystawionej na Zamawiającego

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

DO POBRANIA :.formularz osobowy

Rekrutacja do projektu „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do udziału w II turze projektu  „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” .

Projekt pt. MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” skierowany jest do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących na terenie gminy Michałowo.

W ramach projektu zapewniamy m.in.:

 • wypłatę pomocy celowej;
 • wyjazdowy trening wydolności rodzinnej z elementami integracyjno-kulturalnymi;
 • warsztat samoobrony;
 • warsztaty budowania w zakresie samooceny i zmiany wizerunku;
 • integracja grupowa poprzez aktywność fizyczną (basen);
 • wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe);
 • wsparcie prawne i obywatelskie;
 • mentoring;
 • animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.

II tura projektu realizowana będzie w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Zapytanie ofertowe – SPECJALISTA DO SPRAW PRAWNO-OBYWATELSKICH

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji specjalisty dp spraw prawno-obywatelskich w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa IX., Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

składamy moc gorących życzeń, zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Niech ten wspaniały czas upływa w rodzinnej atmosferze

i przyniesie wiele radości oraz optymizmu,

a w Nowym Roku życzymy Państwu szczęścia,

które sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem.

 

Kierownik i pracownicy

MGOPS w Michałowie

 

Wyniki naboru – animator

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Animator

współpracujący w projekcie pn. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrane:
Pani Małgorzata Bielenia – rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.
Pani Barbara Sadowska – rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.

Uzasadnienie
Panie posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności do objęcia w/w stanowisk. Cena za realizację opisanych w zgłoszeniu zadań mieści się w budżecie projektu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Michałowo, 2018-12-14

Anna Funkowska
Kierownik MGOPS

Wyniki naboru – psycholog

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Psycholog

współpracujący w projekcie pn. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Mincer – rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.

Uzasadnienie
Pani Iwona Mincer posiada odpowiednie kwalifikacje, posiada wiedzę i umiejętności do objęcia w/w stanowiska. Cena za realizację opisanych w zgłoszeniu zadań mieści się w budżecie projektu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Michałowo, 2018-12-14

Anna Funkowska
Kierownik MGOPS

Unieważnienie naboru

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE STANOWISKO
W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

Pracownik socjalny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie unieważnia nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, ogłoszony w dniu 15 listopada 2018 r. na stronie internetowej MGOPS w Michałowie i na tablicy informacyjnej, z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.