Aktualności

Unieważnienie naboru

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE STANOWISKO
W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

Pracownik socjalny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie unieważnia nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, ogłoszony w dniu 15 listopada 2018 r. na stronie internetowej MGOPS w Michałowie i na tablicy informacyjnej, z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja

Informujemy, iż Kierownik MGOPS w Michałowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe:
Piotr Czubaty
iodo@michalowo.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE – ANIMATOR, PSYCHOLOG.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji ANIMATORA  oraz PSYCHOLOGA w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa IX., Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do udziału w projekcie „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” .
Projekt pt. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” skierowany jest do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących na terenie gminy Michałowo.
W ramach projektu zapewniamy m.in.:
• wypłatę pomocy celowej;
• wyjazdowy trening wydolności rodzinnej z elementami integracyjno-kulturalnymi;
• warsztat samoobrony;
• warsztaty budowania w zakresie samooceny i zmiany wizerunku;
• integracja grupowa poprzez aktywność fizyczną (basen);
• wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe);
• wsparcie prawne i obywatelskie;
• mentoring;
• animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2020 r. ( II tury)
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Załączniki:

 

Zaproszenie na seminarium

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w imieniu Pani Jadwigi Zabielskiej – Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku zaprasza do udziału w seminarium oraz briefingu prasowym Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 – Podprogram 2018.
Spotkanie odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. w Białymstoku w Hotelu Silver, ul. Kopernika 97, 15-396 Białystok, w godzinach: 9:00-9:30 briefing, 9:30-13:30 seminarium. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: business@sunmore.pl

ZAPROSZENIE POPŻ briefing – Białystok

ZAPROSZENIE POPŻ seminarium – Białystok

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

Data ogłoszenia: 15.11.2018 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2019

Termin składania dokumentów: 14.12.2018 r.

Więcej „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO”

Więcej o: Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start”

Wyprawka dla uczniów w ramach programu „Dobry Start”

Świadczenie w ramach nowego programu „Dobry Start” przysługiwać będzie po raz pierwszy już na rok szkolny 2018/2019. W ramach tego programu rodzic każdego ucznia do ukończenia 20 roku życia (do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) otrzyma raz w roku świadczenie w wysokości 300 zł na wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Świadczenie to przysługiwać będzie niezależnie od posiadanego dochodu rodziny.

Świadczenie w ramach programu „Dobry Start” nie będzie przysługiwało rodzicom dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym będących w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Rodzic dziecka, będący mieszkańcem Gminy Michałowo, który chce otrzymać świadczenie w ramach programu „Dobry Start”, musi złożyć wniosek w terminie:

od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną  

LUB

od 1 sierpnia 2018 r.
w formie tradycyjnej
(papierowej) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Michałowie

jednakże nie później niż do  30 listopada 2018 r.

Złożenie wniosku do 31 sierpnia 2018 r. gwarantuje otrzymanie świadczenia do 30 września 2018 r.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Więcej informacji:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1061/1

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2018/514

 

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 3. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 4. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 7. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 8. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 9. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 10. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 11. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 12. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 13. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 15. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”
 16. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 17. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 18. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 19. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 20. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 21. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 22. Wymagania niezbędne:
 23. obywatelstwo polskie,
 24. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 25. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 26. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i rodziną;
 27. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 28. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 29. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 30. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 31. umiejętność podejmowania decyzji;
 32. zdolność i otwartość na komunikowanie się;
 33. poczucie odpowiedzialności;
 34. czynne prawo jazdy kat.B.
 35. Wymagania dodatkowe:
 36. wysoka kultura osobista,
 37. znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 38. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
 39. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 40. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
 41. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 42. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 43. kreatywność, odporność na stres;
 44. nieposzlakowana opinia.
 45. Wymagane dokumenty:
 46. życiorys zawodowy ( CV)
 47. list motywacyjny,
 48. kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 49. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 50. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 51. kwestionariusz osobowy
 52. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 53. oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 54. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 55. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 56. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 57. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.
 58. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia  26.06.2018 r. do godz. 15.00

Miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, – pokój nr 15

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie”

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 2. pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny do 3 miesięcy,
 3. niepełny wymiar czasu pracy
 4. miejsce pracy: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11 (praca terenowa)
 5. wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.
 6. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci  spełniający  wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www.michalowo.eu, Biuletynu Informacji Publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,  na stronie MGOPS w Michałowie www.mgops.michalowo.eu oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Michałowie.

Michałowo, 12.06.2018 r.

ANNA FUNKOWSKA

Kierownik MGOPS w Michałowie

 

 

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy

 

 

rzecznik

 1. ten, kto występuje w obronie kogoś lub czegoś, kto popiera jakąś sprawę»
 2. ten, kto występuje w czyimś imieniu»
 3. w dawnej Polsce: obrońca sądowy»

                                        Słownik języka polskiego

 

Od kwietnia do grudnia 2018 r. Stowarzyszenie Szukamy Polski będzie realizowało projekt „Akademia Rzeczników – wpływamy na zmiany”. Do udziału w nim zapraszamy osoby po 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu ASOS 2014-2020 oraz Zarządu Województwa Podlaskiego.

Nasz projekt odpowiada na potrzebę rozwijania umiejętności rzecznictwa, reprezentowania interesów seniorów poprzez wpływanie na poprawę przepisów prawa miejscowego i współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych osób starszych w województwie podlaskim. Ważny aspekt zadania stanowi też edukacja obywatelska Chcemy, aby uczestnicy projektu (bezpośredni i pośredni) poznali możliwości wpływania na zmiany w swoim otoczenia, stawali się za własne otoczenie odpowiedzialni i potrafili o tym właściwie i w różnych formach informować innych.

Projekt „Akademia Rzeczników – wpływamy na zmiany” zakłada przygotowanie grupy 50 seniorów zaangażowanych w działanie w organizacjach społecznych (a przede wszystkim członków rad seniorów) do roli aktywnych rzeczników interesów swoich środowisk oraz twórców strategii komunikacyjnych swoich organizacji. Program warsztatów i szkoleń obejmuje między innymi wiedzę na temat „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020” przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego. Wiedza zostanie podana w taki sposób, aby mogła być podstawią działalności rzeczniczej. Poza tym uczestnicy przejdą szkolenie w zakresu wielu aspektów komunikacji: pracy w zespole, prowadzenia debaty, umiejętności słuchania, publicznych wystąpień oraz tworzenia tekstów informacyjnych i współpracy z mediami. Wezmą też udział w badaniach ankietowych na temat potrzeb seniorów w miejscowościach, w których żyją i działają.

Aby wytłumaczyć podstawowe pojęcia i narzędzia związane z partycypacją a także poradzić jak tworzyć wypowiedzi i teksty, jak pisać i jak radzić sobie z prostymi problemami informatycznymi chcemy przygotować specjalny Poradnika Rzecznika Seniora, zawierający materiały z realizacji projektu, w szczególności opracowane wyniki badań ankietowych, najważniejsze dokumenty regionalne, praktyczne porady medialne, przykłady strategii komunikacyjnej itp. Poza tym przygotowane zostaną dwa wydania papierowej gazety z informacjami o projekcie oraz 6 krótkich filmów ilustrujących realizację projektu na przykładzie konkretnych miejscowości
i organizacji.

Szkolenia odbywać się będą w 10-osobowych grupach w 5 największych miejscowościach województwa (Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim
i Sokółce), lecz uczestnicy rekrutowani będą także w kilku innych miastach: Augustowie, Sejnach, Hajnówce, Michałowie, Kolnie i Łapach.

Seminarium Inauguracyjne będzie pierwszym spotkaniem uczestników i kadry projektu i odbędzie się 21.05.2018 r. w Białymstoku. Rozpoczniemy od integracji oraz czterech ważnych tematów:

 1. Seniorzy wpływają na zmiany, czy nie? – rola rzecznictwa i partycypacji
  w środowisku lokalnym
 2. Edukacja osób starszych – wybór narzędzi i programów edukacyjnych
 3. Informacja i komunikacja „Do Rzeczy” – potrzeby informowania i bycia poinformowanym, tworzenie „Forum Rzeczników” na: podlaskisenior.pl
 4. Badania społeczne – dlaczego i jak warto badać potrzeby seniorów?

Kolejność i daty szkoleń w poszczególnych miastach ustalone będą z uczestnikami.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 18.05.2018 r. na podstawie formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny na stronie www.podlaskisenior,pl oraz zostanie przesłany mailowo do organizacji i instytucji senioralnych i działających na rzecz seniorów na terenie objętym projektem. Należy go odesłać na adres akademiarzecznikow@gmail.com

Wszelkich informacji o projekcie udziela koordynator projektu Jolanta Wołągiewicz, tel. 604 627 744

Do pobrania:

FORM. ZGŁOSZENIE