Aktualności

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 3. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 4. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 7. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 8. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 9. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 10. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 11. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 12. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 13. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 15. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”
 16. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 17. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 18. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 19. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 20. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 21. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 22. Wymagania niezbędne:
 23. obywatelstwo polskie,
 24. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 25. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 26. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i rodziną;
 27. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 28. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 29. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 30. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 31. umiejętność podejmowania decyzji;
 32. zdolność i otwartość na komunikowanie się;
 33. poczucie odpowiedzialności;
 34. czynne prawo jazdy kat.B.
 35. Wymagania dodatkowe:
 36. wysoka kultura osobista,
 37. znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 38. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
 39. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 40. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
 41. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 42. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 43. kreatywność, odporność na stres;
 44. nieposzlakowana opinia.
 45. Wymagane dokumenty:
 46. życiorys zawodowy ( CV)
 47. list motywacyjny,
 48. kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 49. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 50. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 51. kwestionariusz osobowy
 52. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 53. oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 54. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 55. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 56. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 57. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.
 58. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia  26.06.2018 r. do godz. 15.00

Miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, – pokój nr 15

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie”

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 2. pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny do 3 miesięcy,
 3. niepełny wymiar czasu pracy
 4. miejsce pracy: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11 (praca terenowa)
 5. wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.
 6. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci  spełniający  wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www.michalowo.eu, Biuletynu Informacji Publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,  na stronie MGOPS w Michałowie www.mgops.michalowo.eu oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Michałowie.

Michałowo, 12.06.2018 r.

ANNA FUNKOWSKA

Kierownik MGOPS w Michałowie

 

 

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy

 

 

rzecznik

 1. ten, kto występuje w obronie kogoś lub czegoś, kto popiera jakąś sprawę»
 2. ten, kto występuje w czyimś imieniu»
 3. w dawnej Polsce: obrońca sądowy»

                                        Słownik języka polskiego

 

Od kwietnia do grudnia 2018 r. Stowarzyszenie Szukamy Polski będzie realizowało projekt „Akademia Rzeczników – wpływamy na zmiany”. Do udziału w nim zapraszamy osoby po 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu ASOS 2014-2020 oraz Zarządu Województwa Podlaskiego.

Nasz projekt odpowiada na potrzebę rozwijania umiejętności rzecznictwa, reprezentowania interesów seniorów poprzez wpływanie na poprawę przepisów prawa miejscowego i współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych osób starszych w województwie podlaskim. Ważny aspekt zadania stanowi też edukacja obywatelska Chcemy, aby uczestnicy projektu (bezpośredni i pośredni) poznali możliwości wpływania na zmiany w swoim otoczenia, stawali się za własne otoczenie odpowiedzialni i potrafili o tym właściwie i w różnych formach informować innych.

Projekt „Akademia Rzeczników – wpływamy na zmiany” zakłada przygotowanie grupy 50 seniorów zaangażowanych w działanie w organizacjach społecznych (a przede wszystkim członków rad seniorów) do roli aktywnych rzeczników interesów swoich środowisk oraz twórców strategii komunikacyjnych swoich organizacji. Program warsztatów i szkoleń obejmuje między innymi wiedzę na temat „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020” przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego. Wiedza zostanie podana w taki sposób, aby mogła być podstawią działalności rzeczniczej. Poza tym uczestnicy przejdą szkolenie w zakresu wielu aspektów komunikacji: pracy w zespole, prowadzenia debaty, umiejętności słuchania, publicznych wystąpień oraz tworzenia tekstów informacyjnych i współpracy z mediami. Wezmą też udział w badaniach ankietowych na temat potrzeb seniorów w miejscowościach, w których żyją i działają.

Aby wytłumaczyć podstawowe pojęcia i narzędzia związane z partycypacją a także poradzić jak tworzyć wypowiedzi i teksty, jak pisać i jak radzić sobie z prostymi problemami informatycznymi chcemy przygotować specjalny Poradnika Rzecznika Seniora, zawierający materiały z realizacji projektu, w szczególności opracowane wyniki badań ankietowych, najważniejsze dokumenty regionalne, praktyczne porady medialne, przykłady strategii komunikacyjnej itp. Poza tym przygotowane zostaną dwa wydania papierowej gazety z informacjami o projekcie oraz 6 krótkich filmów ilustrujących realizację projektu na przykładzie konkretnych miejscowości
i organizacji.

Szkolenia odbywać się będą w 10-osobowych grupach w 5 największych miejscowościach województwa (Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim
i Sokółce), lecz uczestnicy rekrutowani będą także w kilku innych miastach: Augustowie, Sejnach, Hajnówce, Michałowie, Kolnie i Łapach.

Seminarium Inauguracyjne będzie pierwszym spotkaniem uczestników i kadry projektu i odbędzie się 21.05.2018 r. w Białymstoku. Rozpoczniemy od integracji oraz czterech ważnych tematów:

 1. Seniorzy wpływają na zmiany, czy nie? – rola rzecznictwa i partycypacji
  w środowisku lokalnym
 2. Edukacja osób starszych – wybór narzędzi i programów edukacyjnych
 3. Informacja i komunikacja „Do Rzeczy” – potrzeby informowania i bycia poinformowanym, tworzenie „Forum Rzeczników” na: podlaskisenior.pl
 4. Badania społeczne – dlaczego i jak warto badać potrzeby seniorów?

Kolejność i daty szkoleń w poszczególnych miastach ustalone będą z uczestnikami.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 18.05.2018 r. na podstawie formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny na stronie www.podlaskisenior,pl oraz zostanie przesłany mailowo do organizacji i instytucji senioralnych i działających na rzecz seniorów na terenie objętym projektem. Należy go odesłać na adres akademiarzecznikow@gmail.com

Wszelkich informacji o projekcie udziela koordynator projektu Jolanta Wołągiewicz, tel. 604 627 744

Do pobrania:

FORM. ZGŁOSZENIE

 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WOJEWÓDZTWEM PODLASKIM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pomoc tłumacza migowego,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. podlaskim

tel. 883 240 678
Czynna poniedziałek – piątek: 08.00-18.00, sobota: 08.00-15.00

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod jeden z niżej podanych adresów:

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIAŁYMSTOKU

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. 204
kom. 884 657 606
e-mail:pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek- 13.00-20.00
Wtorek-piątek – 09.00-16.00
Sobota – 08.00-12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58
kom. 883 240 678
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00-20.00
Wtorek – piątek: 08.00 – 16.00
Sobota 8.00-12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY

Stowarzyszenie Wspieranie Edukacji i Rynku Pracy
i Zespół Szkół im. St. Staszica w Łomży
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113
kom. 884 657 604
e-mail: pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek- 13.00-20.00
Wtorek-piątek – 09.00-16.00
Sobota – 08.00-12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W HAJNÓWCE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
kom. 795 676 593
e-mail:pokrzywdzeni.hajnowka@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek- 13.00-20.00
Wtorek-piątek – 09.00-16.00
Sobota – 08.00-12.00

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
*Pomoc tłumacza migowego, tłumacza języka obcego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

Projekty Fundacji Aktywizacja w Białymstoku

Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału  w realizowanych projektach NOWY START oraz MAMA już nie jest SAMA. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji w Białymstoku przy ulicy Legionowej 28 lok. 601, pod numerem telefonu 85 679 26 65 bądź na stronie internetowej  http://www.aktywizacja.org.pl/bialystok/projekty

Karta zgloszeniowa MAMA_logĂłwki

KARTA_ZGŁOSZENIOWA_NOWY_START-2

plakat nowy start-1

ulotka mama 2-1

ulotka mama 2-1-1-1

ulotka nowy start-1

 

Orzecznictwo o niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, ul. Waryńskiego 32A jest organem właściwym miejscowo w sprawie ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności na wniosek mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu monieckiego.

W celu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
– wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności;
– oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (lekarz rodzinny lub specjalista) – ważne 30 dni od daty wystawienia;
– dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG itp., historię choroby z miejsc leczenia). Dokumentację tę przedkłada się wyłącznie w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub kopie z oryginałami do wglądu celem potwierdzenia takiej zgodności;
– kopie posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności;
– inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np. kserokopia orzeczenia wydanego przez inny organ np. ZUS, KIZ);
– dokument potwierdzający fakt dokonania zgłoszenia zameldowania na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, np. zaświadczenie o zameldowaniu (dotyczy cudzoziemców);
– oświadczenie o miejscu pobytu stałego – w przypadku dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.;
– przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość
– w przypadku, gdy osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu Składu Orzekającego z powodu długotrwałej i nie rokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej odbycie podróży, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia.

Dokumenty niezbędne do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności można uzyskać także w siedzibie MGOPS w Michałowie.

Pliki do pobrania:

wniosek_i_zaswiadczenie_lekarskie_DOROSLI_2017_PDF

wniosek_i_zaswiadczenie_lekarskie_DZIECI_PDF

zalacznik_oswiadczenie_o_miejscu_stalego_pobytu_PDF

Zaswiadczenie_o_niemoznosci_przybycia

Pomoc psychologiczna w MGOPS w Michałowie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie informuje, iż w siedzibie Ośrodka można skorzystać z pomocy psychologa. Wszelkich informacji dot. spotkań można uzyskać  pod numerami telefonów 85 7131780, 85 7131782, 85 7131772 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Społęcznej w Białymstoku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku prowadzi pomoc specjalistyczną dla mieszkańców powiatu białostockiego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Pomoc specjalistyczna:
– psychologa (w każdy wtorek i środę w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz czwartek w godzinach od 7:30 – 15:30)
– porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w innych sytuacjach kryzysowych (w każdy wtorek i środę w godzinach 16:00 do 18:00)

Wizyty umawiane są telefonicznie:
85 732 27 32
85 732 27 33
85 732 24 46

Ponadto osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą wziąć udział w Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Program trwa 60 godzin i jest organizowany w siedzibie Centrum pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby uczestników.
Podopieczni, którzy są zainteresowani dobrowolnym udziałem w Programie, bądź są do tego zobowiązani przez Sąd, winni być kierowani na spotkania konsultacyjne z pracownikiem Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz dodatkowo w środky i czwartki od 16:00 do 18:00.
Informacje na temat udziału w Programie udzielane są telefonicznie pod nr tel. 85 732 27 32 lub w siedzibie Centrum w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1, pokój nr 2.

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES. Rozpoczynamy nabór wniosków, który potrwa do 5 kwietnia br.
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej rodzin, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Naszym celem jest trwała poprawa sytuacji życiowej zwłaszcza tych rodzin, które dostrzegają własne możliwości radzenia sobie z trudnościami.

Respirator, ssak, koncentrator tlenu podtrzymują funkcje życiowe dziecka w ciężkim stanie klinicznym. Do tego leki, pieluchomajtki, rehabilitacja… koszty opieki są ogromne. Mieszkanie przypomina salę szpitalną ze specjalistycznym sprzętem. Jedno z rodziców rezygnuje z pracy, by pełnić niemalże nieustanny dwudziestoczterogodzinny dyżur przy łóżku. Dziecko najczęściej nie chodzi, samodzielnie nie połyka, nie mówi… często samodzielnie nie oddycha. Nie potrafi odkaszlnąć, dlatego trzeba być blisko, stale w gotowości, by odessać wydzielinę z górnych dróg oddechowych. Śmierć może przyjść w każdej chwili, tak szybko jak przychodzi infekcja, dlatego opiekunowie muszą dbać o sterylne warunki w domu. Mama i tata żyją w lęku o życie dziecka a gdy dochody rodziny nie są odpowiednio wysokie, również w lęku o zabezpiecznie podstawowych potrzeb rodziny.

Taka jest codzienność wielu rodzin, opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Dla nich jest Program Pomocy Dzieciom. Chcemy dotrzeć zwłaszcza do tych rodzin, których wołanie o pomoc nie przebija się do mediów i gazet. Do rodzin, które w nierzadko skrajnie trudnych warunkach z wielkim oddaniem opiekują się ciężko chorymi dziećmi. Jednak nie posiadają już sił i zasobów umożliwiających pozyskiwanie koniecznych funduszy na zapewnienie dziecku i rodzinie odpowiednich warunków życiowych.

Szczegółowe informacje o Programie Pomocy Dzieciom oraz zasadach rekrutacji, ubiegania się o pomoc, znajdują się na stronie: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom

 

W związku z bardzo niskimi temperaturami na terenie kraju, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi poprzez wychłodzenie organizmu, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców zwracamy się do wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi na sąsiadów, osoby bezdomne, starsze, samotne.

W razie zauważenia niepokojących sygnałów należy każdorazowo zawiadamiać Policję lub tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przypominamy o systematycznym ogrzewaniu pomieszczeń, stosownym ubieraniu się. i ograniczaniu wyjść na zewnątrz. Osoby samotne, z ograniczoną możliwością do funkcjonowania w środowisku zapraszamy do objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych.