Aktualności

Ustawa „Za życiem”

indeks

W dniu 30.12.2016 r. została opublikowana Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. Poz. 1250).

Wszelkie informacje w linku poniżej:

informator Za Zyciem

Prace społecznie – użyteczne

logo_pup                                                                                      2000px-POL_gmina_Michałowo_COA.svg

Burmistrz Michałowa podpisał porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w zakresie realizacji na terenie Gminy Michałowo prac społecznie – użytecznych.
W związku z powyższym w ramach tegoż porozumienia zatrudnionych zostanie 31 osób na okres od 20 lutego 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:
• bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
• osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.
Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje nadal status osoby bezrobotnej.

Ogłoszenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

16487551_1267514649961917_9073002938370741926_o

Marzysz o własnej firmie ale brakuje Ci funduszy?
23.000 zł na START oraz 14.100 zł wparcia pomostowego.

Do projektu zapraszamy osoby, które skończyły 30 lat i nie pracują oraz mieszkają w powiecie bielskim, hajnowskim lub siemiatyckim oraz w gminach Gródek, Michałowo, Poświętne i Suraż.

Biuro projektu:
ul. Mickiewicza 31 pok. 14
17-100 Bielsk Podlaski
tel: 85 730 18 42
tel: 85 682 51 87
biuro@startujwbiznesie.pl

Lokalne programy osłonowe

Przypominamy, iż na terenie Naszej Gminy nadal realizowane są lokalne programy osłonowe w zakresie:

 • Wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W ramach tego programu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący teren Gminy Michałowo, a dojeżdżający do szkoły środkami komunikacji publicznej (PKS, inni przewoźnicy) mogą nabyć prawo do zwrotu w wysokości 50% poniesionych wydatków za bilet miesięczny. Warunkiem otrzymania refundacji jest okazanie imiennego biletu miesięcznego zakupionego na dany miesiąc roku szkolnego.
 • Pomocy lekowej mieszkańcom gminy. Pomoc skierowana jest do osób w wieku geriatrycznym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych ponoszących znaczne wydatki na zakup leków. Do leków tych zalicza się leki podstawowe, recepturowe oraz leki podstawowe o 100% odpłatności zlecone przez lekarza. Pomoc przysługuje wówczas gdy miesięczne wydatki na zakup w/w leków przekraczają kwotę 5% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, a dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 300% (zł.1.902,-*) kryterium dochodowego ustalonego w myśl art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, bądź gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 200% (zł.1.028,-*) kryterium dochodowego ustalonego w myśl art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników MGOPS w Michałowie.

* Kwoty ustalone wg obowiązujących stawek na dzień 01.02.2017 roku

 

Zapraszamy.

Zmiana godzin pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 1 lutego 2017 r.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Michałowie znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, tel. 85 7131 773

Godziny pracy punktu w Michałowie:

Poniedziałek:        800 – 1200

Wtorek:                1100 – 1500

Środa – Piątek:   800 – 1200

Z dniem 1 stycznia 2017 r. z nieodpłatnych porad prawnych mogą korzystać kobiety w ciąży.
Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży będzie udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,
w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Dodatkowo w projektowanej nowelizacji rozporządzenia proponuje się rozwiązanie, zgodnie z którym kobiety w ciąży będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Kto jest uprawniony do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych ?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (art.4 ust. 1 ustawy):

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 • która jest w ciąży.

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

W celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przedłożyć następujące dokumenty (art. 4 ust. 2 ustawy):

 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy o pomocy społecznej,
 • ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w pkt. 7,
 • dokument potwierdzający ciążę.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje (art. 3 ustawy):

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym
 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana kobietom w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. (art. 4a ustawy).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Boże Narodzenie

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, śpi w ramionach Maryi, Jezus malusieńki.
Świętą noc złocista gwiazda opromienia, gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym, obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

 goes002ut2

 

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, gdy obdarowujemy siebie wzajemnie ciepłem, życzliwością i dobrym słowem. Niosą one ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego czasu i planów na nadchodzący Nowy Rok. Życzymy wiele zadowolenia oraz sukcesów z podjętych wyzwań. Niech pokój, nadzieja i miłość towarzyszą nam wszystkim na co dzień.

                                                                                                          Kierownik wraz z pracownikami

                                                                                                                MGOPS w Michałowie