Orzecznictwo o niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, ul. Waryńskiego 32A jest organem właściwym miejscowo w sprawie ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności na wniosek mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu monieckiego.

W celu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
– wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności;
– oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (lekarz rodzinny lub specjalista) – ważne 30 dni od daty wystawienia;
– dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG itp., historię choroby z miejsc leczenia). Dokumentację tę przedkłada się wyłącznie w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub kopie z oryginałami do wglądu celem potwierdzenia takiej zgodności;
– kopie posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności;
– inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np. kserokopia orzeczenia wydanego przez inny organ np. ZUS, KIZ);
– dokument potwierdzający fakt dokonania zgłoszenia zameldowania na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, np. zaświadczenie o zameldowaniu (dotyczy cudzoziemców);
– oświadczenie o miejscu pobytu stałego – w przypadku dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.;
– przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość
– w przypadku, gdy osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu Składu Orzekającego z powodu długotrwałej i nie rokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej odbycie podróży, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia.

Dokumenty niezbędne do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności można uzyskać także w siedzibie MGOPS w Michałowie.

Pliki do pobrania:

wniosek_i_zaswiadczenie_lekarskie_DOROSLI_2017_PDF

wniosek_i_zaswiadczenie_lekarskie_DZIECI_PDF

zalacznik_oswiadczenie_o_miejscu_stalego_pobytu_PDF

Zaswiadczenie_o_niemoznosci_przybycia