Aktualności

Prace społecznie – użyteczne

logo_pup

Burmistrz Michałowa podpisał porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w zakresie realizacji na terenie Gminy Michałowo prac społecznie – użytecznych.
W związku z powyższym w ramach tegoż porozumienia zatrudnionych zostanie 29 osób na okres od 22 lutego 2016 r. do 30 listopada 2016 r.
Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:
• bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
• osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.
Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje nadal status osoby bezrobotnej.

Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Stypendia SPES - zdjęcie do publikacji na stronie internetowejProgram Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny. Wnioski przyjmujemy do dnia 20.03.2016 roku. Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium. Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Organizacja Katolicka ∙logo_spes

Organizacja Pożytku Publicznego 1% KRS: 00000 14574

Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80

www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

„Postaw na pracę” to hasło przewodnie projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Przy Urzędzie Miejskim w Michałowie realizowany jest przez Fundacja Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogólnopolski projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” skierowany do niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz pracodawców. Utworzone e-Centrum w Michałowie skupia jedenastu uczestników – mieszkańców Gminy Michałowo. Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych oraz pozyskanie miejsc zatrudnienia dla nich. Odbyły się już pierwsze spotkania w ramach warsztatów umiejętności społecznych oraz szkolenia zawodowe.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

Patronat honorowy nad projektem sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

Ogłoszenie – świadczenia rodzinne

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie – referat ds. świadczeń rodzinnych zawiadamia, iż na mocy art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.), art. 2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 2008-10-17 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 223 poz. 1456), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 01 września 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 12 , w godz. od 7,30 do 15,00 od poniedziałku do piątku.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2013 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad 2013 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2013 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01 października 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad 2013 r. nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie – świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zawiadamia, iż na mocy art. 20 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 12 , w godz. od 7,15 do 15,00 od poniedziałku do piątku.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia  31 sierpnia 2013 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2013 r. następuje do dnia 31 października 2013 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01 września 2013 r. do dnia 31 października 2013 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2013 r. następuje do dnia 30 listopada 2013 r.