Aktualności

Projekt „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”

W dniu 03.04.2017 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”. Projekt realizowany jest przez fundację DIALOG w partnerstwie z LGD „Puszcza Knyszyńska” i MGOPS w Michałowie.

Pierwsze zajęcia dotyczą spotkań z doradcą zawodowym oraz warsztatów z trenerem umiejętności społecznych. Warsztaty odbywają się dzięki otwartości dyrekcji i pracowników w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie. Jednocześnie wraz z rozpoczęciem działań szkoleniowych rozpoczęły się zajęcia animacyjne skierowane do dzieci uczestników projektu, które odbywać się będą w Gminnej Bibliotece w Michałowie dzięki uprzejmości Pani Kierownik.

Przed uczestnikami projektu kursy w zakresie: prawa jazdy, opiekun, spawacz oraz staże zawodowe. 20170403_081621 20170403_081638 20170403_082336 20170403_082400 20170403_083211 20170403_083322 20170403_083438 20170403_084539

21 marzec – Światowy Dzień Pracy Socjalnej

praca socjlana

21 marca 2017 r. pracownicy socjalni na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). W tym roku pod hasłem promowania zrównoważonego rozwoju społecznego i ekologicznego.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej ustanowiony został jako inicjatywa Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), do której od ubiegłego roku należy nasza organizacja.  Co roku hasło WSWD nawiązuje do jednego z filarów Globalnej Agendy Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego.

W obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej włączają się poszczególne organizacje członkowskie IFSW organizując spotkania, debaty oraz promując wartości, na których opiera się praca socjalna.

W tym roku główne uroczystości WSWD odbędą się w Genewie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), gdzie zaplanowano dwudniowe obrady i sesję poświęconą pracy socjalnej. Wydarzenie będzie można śledzić w przekazie dostępnym na stronie internetowej ONZ. Program dostępny jest tutaj.

Obchodom WSWD, jak co roku towarzyszy specjalnie przygotowany plakat – przetłumaczony w kilkudziesięciu językach, w tym również po raz pierwszy oficjalnie na język polski.

Zarówno globalne wydarzenia związane ze Światowym Dniem Pracy Socjalnej, jak też lokalne inicjatywy służą podkreśleniu znaczenia pracy socjalnej dla budowania społeczeństwa opartego na poszanowaniu i wzmacnianiu ludzkiej godności. Tak rozumiana praca socjalna służy rozwojowi całych społeczeństw, które nie powinny zapominać o grupach najsłabszych i marginalizowanych.

Warto o powyższych wartościach przypominać codziennie, szczególnie w warunkach polskich tym, którzy pracę socjalną w wymiarze praktyki usiłują sprowadzić do administracyjnych procedur, interwencji i kontroli społecznej zapominając m.in. o jej relacyjnym charakterze.

Im wszystkim oraz nam samym warto przy tej okazji przypomnieć o tym czym jest praca socjalna za jej globalną definicją z 2014 r

Kampania „Wybieram pomoc”

przemoc pomoc

Od dnia 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna „Wybieram pomoc”. Jej adresatami są:

Ofiary przemocy domowej: Z przekonania, że proszenie o pomoc nic nie daje. Z braku wiedzy na temat form przemocy domowej. Ze strachu przed sprawcą przemocy i pogorszeniem sytuacji w domu. Z braku wiary we własne siły.
Świadkowie przemocy domowej: Z obojętności. Z przekonania, że to co dzieje się za ścianą, nie jest problemem świadka. Z poczucia, że interwencja policji nic nie da. Z obawy przed konsekwencjami ze strony sprawcy zgłoszonej przemocy.
Sprawcy przemocy domowej: Ze złości. Z frustracji. Z braku umiejętności radzenia sobie z agresją. Z przekonania, że nikt się nie dowie. Z przekonania, że nie robi nic złego.

Przedmiotowa kampania ma na celu:

– podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy,
– zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu,
– wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

Na stronie domowej kampanii zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się m.in o:

– rodzajach przemocy,
– gdzie szukać pomocy,
– faktach na temat przemocy.

Ponadto na stronie projektu dostępny jest test pozwalający zdiagnozować doświadczanie przemocy, jak również test pozwalający określić, czy nasze zachowanie może krzywdzić inne osoby.

Strona kampanii:

http://www.wybierampomoc.pl

Bezpieczny i Aktywny Senior

Celem głównym kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Pierwszym z filarów kampanii jest bezpieczeństwo osób starszych. Założeniem kampanii w tym obszarze jest pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa seniorów, a co za tym idzie ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Drugim filarem kampanii jest szeroko rozumiana aktywność – społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Celem kampanii w obszarze aktywności społecznej jest podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości seniorów, na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

Informator „Bezpieczny i Aktywny Senior”: BiAS

Karta Dużej Rodziny

kdr

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
 
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek do pobrania:

wniosek_o_kdr

Projekt „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców Gminy Michałowo”

dialog              logo          Kopia logo

 

Fundacja Dialog, Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zapraszają do udziału w projekcie „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” .

Projekt pt. „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie gminy Michałowo korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź kwalifikujących się do takiej pomocy, bezrobotnych, posiadających III profil pomocy lub biernych zawodowo.

W ramach projektu zapewniamy m.in.:

 • wypłatę celowych zasiłków socjalnych;
 • udział w treningach umiejętności społecznych;
 • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach:
 • prawo jady kategorii B
 • spawacz metodą TIG
 • kurs pilarza
 • opiekun/opiekunka osób starszych
 • bezpłatny egzamin nadający uprawnienia zawodowe;
 • możliwość odbycia płatnego stażu;
 • pomoc w znalezieniu pracy (pośrednictwo pracy);
 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;
 • pomoc psychologiczną;
 • animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe.

Do pobrania:

formularz_rekrutacyjny_szansa.pdf

formularz_rekrutacyjny_szansa-1.doc

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Ustawa „Za życiem”

indeks

W dniu 30.12.2016 r. została opublikowana Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. Poz. 1250).

Wszelkie informacje w linku poniżej:

informator Za Zyciem