Lokalne programy osłonowe

Przypominamy, iż na terenie Naszej Gminy nadal realizowane są lokalne programy osłonowe w zakresie:

  • Wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W ramach tego programu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący teren Gminy Michałowo, a dojeżdżający do szkoły środkami komunikacji publicznej (PKS, inni przewoźnicy) mogą nabyć prawo do zwrotu w wysokości 50% poniesionych wydatków za bilet miesięczny. Warunkiem otrzymania refundacji jest okazanie imiennego biletu miesięcznego zakupionego na dany miesiąc roku szkolnego.
  • Pomocy lekowej mieszkańcom gminy. Pomoc skierowana jest do osób w wieku geriatrycznym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych ponoszących znaczne wydatki na zakup leków. Do leków tych zalicza się leki podstawowe, recepturowe oraz leki podstawowe o 100% odpłatności zlecone przez lekarza. Pomoc przysługuje wówczas gdy miesięczne wydatki na zakup w/w leków przekraczają kwotę 5% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, a dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 300% (zł.1.902,-*) kryterium dochodowego ustalonego w myśl art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, bądź gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 200% (zł.1.028,-*) kryterium dochodowego ustalonego w myśl art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników MGOPS w Michałowie.

* Kwoty ustalone wg obowiązujących stawek na dzień 01.02.2017 roku

 

Zapraszamy.