Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

„Postaw na pracę” to hasło przewodnie projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Przy Urzędzie Miejskim w Michałowie realizowany jest przez Fundacja Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogólnopolski projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” skierowany do niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz pracodawców. Utworzone e-Centrum w Michałowie skupia jedenastu uczestników – mieszkańców Gminy Michałowo. Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych oraz pozyskanie miejsc zatrudnienia dla nich. Odbyły się już pierwsze spotkania w ramach warsztatów umiejętności społecznych oraz szkolenia zawodowe.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

Patronat honorowy nad projektem sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.