NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

Data ogłoszenia: 15.11.2018 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2019

Termin składania dokumentów: 14.12.2018 r.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 3. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
 4. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna
 5. w okresie pomiędzy 01.10.2008 r. a 31.12.2013 r. rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158 z późn. zm.), na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 6. otrzymanie przed 01.01.2017 r. dyplomu wyższej uczelni zawodowej o specjalności praca socjalna;
 7. otrzymanie przed 01.01.2008 r. po ukończeniu szkoły policealnej dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;
 8. ukończenie lub kontynuowanie przed 01.01.2008 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków studiów: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów;
 9. zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów;
 10. ukończenie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;
 11. rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia lub socjologia i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów;
 12. rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. i ukończenie do dnia 31.10.2007 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia lub socjologia;
 13. zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i ukończenie w terminie do dnia 31.10.2007 r. studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia lub socjologia i uzyskanie tytułu licencjata;
 14. I) zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i ukończenie do dnia 31.10.2009 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia lub socjologia.

Kandydat, który ubiega się o stanowisko pracownika socjalnego na podstawie ppkt. c) musi udokumentować – okazać – suplement dyplomu, z którego będzie jasno wynikało, iż w toku realizacji studiów na wyżej wymienionych kierunkach zrealizował wymagane przedmioty i praktyki określone w w/w rozporządzeniu. Szczegółowe wytyczne dotyczące uznania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl w zakładce „pomoc społeczna”, „interpretacje wybranych przepisów”;

 1. obywatelstwo polskie,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7.wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. umiejętność interpretacji i zastosowania w praktyce obowiązujących przepisów prawa,
 3. odpowiedzialność i dobra organizacja pracy,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,
 6. odporność na stres, asertywność, sumienność i odpowiedzialność,
 7. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej,

III. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:

 1. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 3. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 4. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin grup i środowisk społecznych.
 5. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 6. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudna sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
 7. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 8. Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych
 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
 10. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy społecznej.
 11. Wymagane
 12. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny( odręcznie podpisane).
 13. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, w przypadku ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie – kopię suplementu dyplomu.
 14. Kopie świadectw pracy
 15. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 16. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które jest prowadzony nabór. W przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy.
 17. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 18. Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
 19. Warunki pracy:
 • praca w terenie i praca biurowa,
 • podstawowy system czasu pracy : 8 godzin na dobę w godz. 8.00-16.00 i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,
 • miejsce pracy : Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wynosi co najmniej 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00; w wybranych przez siebie formach:

 1. bezpośrednio w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 14 lub 15 w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku od 7.15 do 15.00, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko – pracownik socjalny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie”,
 2. pocztą na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko – pracownik socjalny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie”.

Oferta musi wpłynąć do MGOPS za pośrednictwem poczty do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00 ( data wpływu do MGOPS ).

 1. przesłać dokumenty w wersji elektronicznej e-mailem na adres gopsmich@michalowo.eu

 

 

VII. Inne informacje:

 1. Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
 2. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
 4. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę, kandydatury osób, które nie będą posiadały uprawnień do wykonywania zwodu pracownika socjalnego nie będą brane pod uwagę.
 5. Osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania związanego z naborem zostaną poinformowane telefonicznie. W związku z powyższym prosimy w CV podać numer telefonu do kontaktu.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 7131772.

Kierownik MGOPS w Michałowie

Anna Funkowska

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: