Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 3. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 4. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 7. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 8. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 9. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 10. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 11. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 12. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 13. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 15. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”
 16. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 17. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 18. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 19. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 20. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 21. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 22. Wymagania niezbędne:
 23. obywatelstwo polskie,
 24. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 25. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 26. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i rodziną;
 27. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 28. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 29. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 30. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 31. umiejętność podejmowania decyzji;
 32. zdolność i otwartość na komunikowanie się;
 33. poczucie odpowiedzialności;
 34. czynne prawo jazdy kat.B.
 35. Wymagania dodatkowe:
 36. wysoka kultura osobista,
 37. znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 38. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
 39. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 40. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
 41. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 42. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 43. kreatywność, odporność na stres;
 44. nieposzlakowana opinia.
 45. Wymagane dokumenty:
 46. życiorys zawodowy ( CV)
 47. list motywacyjny,
 48. kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 49. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 50. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 51. kwestionariusz osobowy
 52. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 53. oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 54. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 55. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 56. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 57. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.
 58. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia  26.06.2018 r. do godz. 15.00

Miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, – pokój nr 15

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie”

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 2. pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny do 3 miesięcy,
 3. niepełny wymiar czasu pracy
 4. miejsce pracy: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11 (praca terenowa)
 5. wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.
 6. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci  spełniający  wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www.michalowo.eu, Biuletynu Informacji Publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,  na stronie MGOPS w Michałowie www.mgops.michalowo.eu oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Michałowie.

Michałowo, 12.06.2018 r.

ANNA FUNKOWSKA

Kierownik MGOPS w Michałowie

 

 

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy