Dzień Seniora 2017

Z okazji Dnia Seniora w dniu 26 października 2017 roku odbyło się spotkanie biesiadne. W uroczystościach wzięło udział 80 osób. Spotkanie uświetnił spektakl  przygotowany przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach oraz zespoły muzyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie – „Feniks”, „Słowiańska nuta”,  „Czerwone szpilki”, które swoimi występami nadały klimat. W zorganizowanych konkursach uczestnicy spotkania mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i kreatywnością.

Wszystkim wciąż młodych duchem emerytom i rencistom życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu i w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia marzeń i zamierzeń. Niech Wam sprzyja szczęście, niech Wam zdrowie służy. 100 lat!

Wyprawka szkolna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Od 175 do 445 złotych – na takie dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli liczyć uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie można otrzymać w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna”. Na jego realizację rząd przeznaczył w sumie 13 mln złotych.

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Co ważne, w odniesieniu do niektórych adresatów programów dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych innych niż podręczniki.

Jakie dofinansowanie?

Wysokość wsparcia w ramach programu „Wyprawka szkolna” jest uzależniona m.in. od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły. Dofinansowanie może wynieść od 175 do 445 złotych.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie wsparcia wymaga złożenia wniosku przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka). Wniosek o wsparcie może złożyć też pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Termin przyjmowania wniosków ustali wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadku szkół muzycznych, rolniczych i leśnych – ministrowie prowadzący dany typ szkoły. Warto pamiętać, że terminy te przypadają na pierwsze dni września.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat programu „Wyprawka szkolna” znajdziesz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dowiesz się tam między innymi, na jakie wsparcie możesz liczyć, kto wypłaci ci dofinansowanie i w jaki sposób powinieneś udokumentować wydatki.

 

Można składać wnioski online o świadczenia!

Od kilku dni można już składać wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy świadczenia rodzinnego na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy. Wskazane wnioski można składać nie tylko w formie papierowej bezpośrednio we właściwym miejscowo organie, ale również online. Udostępniona platforma cyfrowa pozwala na składanie wniosków online na świadczenia:

– świadczenie wychowawcze (500+) – na stary i nowy okres świadczeniowy,
– zasiłek rodzinny – na nowy okres zasiłkowy,
– specjalny zasiłek opiekuńczy – na nowy okres świadczeniowy,
– świadczenie pielęgnacyjne,
– zasiłek pielęgnacyjny,
– świadczenie rodzicielskie,
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
– jednorazowe świadczenie z Programu „Za Życiem”,
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – na nowy okres świadczeniowy

Składanie wniosków online:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Ogłoszenie dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zawiadamia, iż na mocy art. 20 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7  z późn. zm.), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 12, w godz. od  7:15 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Informujemy również, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać drogą elektroniczną.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń  przysługujących za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01 września 2017 r.  do dnia 31 października  2017 r., ustalenie prawa do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń  przysługujących za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2017r.

Ogłoszenie dot. zasiłków rodzinnych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie – referat ds. świadczeń  rodzinnych zawiadamia, iż na mocy art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1518 z późn. zm.),  art. 2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 2008-10-17 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie  ul. Białostocka 11, pokój nr 12, w godz. od  7,30 do 15,00 od poniedziałku do piątku.

Informujemy również, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać drogą elektroniczną.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad 2017 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01 października 2017 r.  do dnia 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do  świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-ws-zmian-w-swiadczeniach-dla-rodzin/

 

Ogłoszenie dot. świadczenia wychowawczego (500+)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zawiadamia, iż na mocy art. 21 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195), wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  na  nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 12 , w godz. od 7:15 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem czterech kanałów: portal empatia.mrpips.gov.pl, e-PUAP, PUE ZUS, bankowości elektronicznej.

Ponadto w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie  wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc  październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia1 września 2017 r.  do dnia 31  października 2017 r., ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego oraz wypłata  świadczenia przysługującego za miesiąc październik  2017 r.  następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

 

 

logo_poziom

plakat_az

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o. realizuje projekt „Od aktywności do zatrudnienia”  współfinansowany  przez  UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Projekt  skierowany jest do osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, bierne zawodowo). Priorytetowo   będą  traktowane osoby  powyżej  50  roku  życia,  osoby  z niepełnosprawnościami,   posiadające   niskie   kwalifikacje,   długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:
· program doradczy: wsparcie psychologiczno-doradcze, IPD, WAPP
· szkolenia zawodowe do wyboru: (180 godz.)
ü Sprzedawca
ü Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
ü Pracownik obsługi biurowej
· staże zawodowe
· zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
· certyfikat zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
· ciepły posiłek i przerwy kawowe
· zwrot kosztów dojazdu
· ubezpieczenie NNW
· badania lekarskie
· stypendium szkoleniowe /stażowe  – ok. 3.268 zł

Projekt realizowany jest od 01.04.2017- 30.09.2018 na obszarze województwa podlaskiego, w następujących powiatach: białostockim, mieście Białystok, sokólskim.

Biuro Projektu:
T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
Tel. 85 74 89 132
e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl                   ,
agnieszka.stankiewicz@computerplus.com.pl

www.computerplus.com.pl/szkolenia

AKTYWNI SENIORZY – ŚWIADOMI OBYWATELE

plakat asos 2017 A4

 

AKTYWNI SENIORZY – ŚWIADOMI OBYWATELE

Celem projektu jest zwiększenie aktywności, wzrost wiedzy i zaangażowania seniorów w sprawy publiczne do końca października 2017r.

W projekcie zaplanowano warsztaty, podczas których uczestnicy zostaną zaktywizowani do podejmowania oddolnych inicjatyw i angażowania się w życie publiczne swojej wsi, miejscowości czy gminy (np. poprzez rady seniorów), nabędą wiedzę na temat pracy zespołowej; zdobędą umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych, podniosą swoje kwalifikacje.

Poprzez udział w wyjeździe studyjnym, spotkaniu upowszechniającym uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami włączania seniorów w procesy decyzyjne oraz współpracy władz lokalnych z mieszkańcami.

Projekt zaplanowano od maja do października 2017r; dla 40 seniorów (osób które ukończyły 60 rok życia), mieszkańców gmin Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów.

Działania:

– Od czerwca do września planowane są warsztaty aktywizujące (z zakresu partycypacji obywatelskiej, kształtowanie umiejętności i pozytywnej postawy wobec aktywnych działań; dotyczyć będą m.in. aktywizacji seniorów i kreatywnego myślenia, wzrostu samooceny oraz aktywizacji w podejmowaniu oddolnych inicjatyw i wzrostu ich zaangażowania w życie publiczne swojej wsi, miejscowości, gminy; budowania zespołu;  współpracy w ramach inicjatywy lokalnej, analizy potrzeb lokalnego środowiska w zakresie potencjalnych sytuacji, problemów;  sposobów uczestnictwa w życiu publicznym np. poprzez Rady Seniorów): 40 h dydaktycznych.

– Od lipca do września odbywać się będą warsztaty praktyczne, wynikające z analizy potrzeb – przyczynią się do podniesienia kompetencji i nabycia konkretnych umiejętności przez uczestników projektu; z uwagi na przyrodniczo- turystyczną specyfikę obszaru mogą to być np. szkolenia z pielęgnacji terenów zielonych; szkolenie z budowy małej architektury służącej utrzymaniu porządku we wsi:  16 h dydaktycznych.

– Wyjazd studyjny (planowana Gdynia, 4 dni).

– Spotkanie podsumowujące.

Wszelkie informacje poniżej:

Informacja o ASOS 2017

Regulamin ASOS 2017

Formularz rekrutacyjny ASOS 2017

wzór umowy ASOS 2017